Om oss

På vår förskola jobbar vi utifrån våra 4G - förskolans ledord.

Glädje

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vår förskola genomsyras av ett positivt och öppet klimat där vårt förhållningssätt är att skapa relationer och fokuserar på positiva möten. Vår styrka är att välkomna alla som kommer till vår förskola på ett professionellt sätt.

Genus

Vi möter varje barn utifrån individ och inte kön. Alla barn har lika värde och samma rätt till inflytande och delaktighet. Barn påverkas av vilka miljöer de möter, vår värdegrund, vårt förhållningssätt, hur vi pratar med och bemöter dem. Genusarbetet handlar om att skapa förutsättningar för barnen att överskrida traditionella gränser och vidga sina förmågor utan begränsningar. Barnen ska uppleva att allt är möjligt. Verksamheten ska skapa möjligheter för barnen till inflytande över sin vardag i förskolan. Vi arbetar med demokratiska processer i olika former för att främja människors lika värde och respekt för vår gemensamma miljö.

Gemenskap

Vår förskola är en gemensam arena med flera mötesplatser där vi skapar en Vi-känsla. Vi  möjliggör för barnen att mötas i olika sammanhang. Våra lärmiljöer främjar till meningsfulla möten där barnen tillsammans utmanar sig själva och inspireras av varandra att prova nya erfarenheter.

Grogrund för lärande

Barn är kompetenta. Vi pedagoger har ett medforskande och lyssnande förhållningssätt. Vår målsättning är att barnen ska få möta utmaningar som skapar idéer och tankar om olika lösningar samt att barnen ska få möjligheter att omsätta tanke till handling. Den pedagogiska miljön är en levande miljö som vi ständigt reflekterar kring: vad har vi för material? Kan materialet användas på flera sätt? Lockar det till lek, nyfikenhet, utmaningar och lärande? Genom detta skapar vi de bästa pedagogiska förutsättningarna för barnen.